Uusi strategia: vam­mai­sil­le yh­den­ver­tai­set oikeudet Eu­roo­pas­sa

Euroopan komissio on julkistanut vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan strategian seuraavalle 10 vuodelle. Euroopan Sokeiden Unioni näkee strategian suunnan hyvänä.

Eurooppalainen vammaisten oikeuksien strategia 2021–2030

Euroopan komissio on julkistanut eurooppalaisen vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan strategian seuraavalle 10 vuodelle.

Strategian tavoitteena on taata vammaisille ihmisille yhdenvertaiset oikeudet osallistua yhteiskuntaan ja esimerkiksi tehdä töitä, opiskella ja harrastaa sekä elää hyvää ja täyttä elämää. Vaikka näiden asioiden parissa on tehty töitä jo vuosikymmenet, vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen arjessaan paljon haasteita.

”Vammaisten ihmisten oikeuksien turvaamisen tulee olla toimintojemme keskiössä. Meidän on varmistettava, että vammaisten elämänlaatu paranee ja heidän oikeutensa taataan”, sanoo arvoista ja avoimuudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Vera Jourová.

Tuoreessa strategiassa on kolme pääteemaa:

 1. EU-kansalaisten oikeudet: Vammaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus, samoin kuin jokaisella EU:n kansalaisella, liikkua vapaasti EU:n sisällä sekä osallistua politiikkaan.
 2. Itsenäinen elämä ja itsemääräämisoikeus: Vammaisilla ihmisillä on oikeus elää itsenäistä elämää ja valita, missä ja kenen kanssa he asuvat.
 3. Syrjimättömyys ja yhdenvertaiset mahdollisuudet: Vammaisia ihmisiä tulee suojella kaikenlaiselta syrjinnältä ja väkivallalta. Vammaisten ihmisten tulee yhdenvertaisesti saada terveyspalveluja, lakiapua, työtä ja koulutusta sekä kuluttaa kulttuuri-, liikunta- ja matkailupalveluita.

Yhdenvertainen osallistuminen ja arki ei ole mahdollista, jos fyysiset ja virtuaaliset ympäristöt eivät ole saavutettavia. Vaikka esimerkiksi esteettömyysdirektiivi on tältä osin parantanut vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, on rakennetun ympäristön ja liikenteen esteettömyydessä vielä tekemistä. Euroopan komissio tulee käynnistämään uuden resurssikeskuksen, joka muun muassa kerää hyviä käytäntöjä esteettömyydestä.

  Vammaisjärjestöt mukana

  Näkövammaisten liiton eurooppalainen kattojärjestö Euroopan Sokeiden Unioni (European Blind Union, EBU) kommentoi tuoretta 36-sivuista dokumenttia omilla nettisivuillaan.

  EBU kiittää sitä, että EU on vammaisten ihmisten oikeuksien strategiaa tehdessä aidosti noudattanut vammaisjärjestöjen mottoa, ”ei mitään meistä ilman meitä”. Vammaisjärjestöjä on siis valmistelutyössä kuultu laajalti. EBU nostaa esille myös muutoksen käsitteissä: kun aiemman strategian nimi oli Euroopan vammaisstrategia 2010–2020, korostaa nimi nyt vammaisten ihmisten oikeuksia.

  EBU on tyytyväinen siihen, että strategian tavoitteiksi on asetettu näkövammaisten ihmisten kannalta olennaiset teemat, kuten esteettömät vaalit sekä vammaisten ihmisten vapaata matkustamista helpottava EU:n yhteinen vammaiskortti. Järjestö pitää hyvänä myös uutta, yhteistä vammaisohjelmaa, jolla on oma vuosisuunnitelmansa ja oma verkosto, joka kokoaa yhteen yleissopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset, vammaisjärjestöt ja komission. Sen sijaan EBU ilmaisee pettymyksensä siihen, ettei nyt saatu aikaan eurooppalaista johtoryhmää, jonka tehtävänä olisi ollut seurata EU:n esteettömyyslainsäädännön toteutumista eri jäsenmaissa.

  Uusi vammaisten ihmisten oikeuksien strategia kiinnittää huomiota syrjintäkysymyksiin useilla keskeisillä tasoilla EU:ssa, mutta EBUn pettymykseksi siinä ei kiinnitetä huomiota Euroopan komission haluttomuuteen täydentää yhdenvertaisen kohtelun direktiivin periaatteita horisontaalisesti.

  EBU tulee seuraamaan tarkasti EU:n vammaisten ihmisten oikeuksien strategian täytäntöönpanoa.

  EBUn EU-toimikunta on perustamassa työryhmää, joka tulee analysoimaan lähiviikkoina syvällisemmin uuden strategian merkitystä näkövammaisten ihmisten kannalta. Työryhmän tavoitteena on muotoilla järjestön yhteiset kannat tähän poliittisesti merkittävään dokumenttiin. Näkövammaisten liitto tulee EU-toimikunnan jäsenenä seuraamaan aiheesta käytyä keskustelua ja poimimaan näkökulmia omaan kansalliseen vaikuttamistyöhönsä.

   Lisätietoja

   kansainvälisten asioiden koordinaattori Sonja Ronkainen, Näkövammaisten liitto ry
   sonja.ronkainen@nkl.fi

   Lue myös


   Sivu päivitetty