JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 Laatimispäivämäärä 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Näkövammaisten liitto ry/

Keski-Suomen Näkövammaiset ry

014 218258 

Eeronkatu 7 B 19, 40720 Jyväskylä

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tietosuojavastaaja: Susanna Turkkila, toiminnanjohtaja

Rekisterin yhteyshenkilöt: Maarit Kankaanpää, toimistosihteeri

Rekisterin nimi

Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n jäsenrekisteri

Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n lehtitilausrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja

 • yhdistyksemme jäsenyyteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä viestintään
 • yhdistyksemme jäsenluetteloa koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen

           Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • jäsenpalvelut, jäsenviestintä ja muu toimintaan liittyvä tiedottaminen
 • vain näkövammaisille henkilöille rajattujen erityispalveluiden toimittaminen ja hallinnointi, esim. näkövammaiskortti, lukemisesteisille tarkoitettujen saavutettavien julkaisujen välittäminen sekä sähköisen vertaistukialustan käyttöoikeus
 • sähköisten tiedonsaantipalveluiden käyttöön liittyvien ongelmien selvittäminen
 • toiminnan analysointi, kehittäminen ja suunnittelu

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee tai voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka, syntymäaika
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
 • tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista kuten lehdet, näkövammaiskortti, erikoishinnoiteltu numeropalvelu ja sähköiset palvelut
 • äidinkieli
 • tiedotusmuoto kuten sähköposti, kirje, äänite, pistekirjoitus
 • rekisteröidyn näkövamman haitta-aste

Tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötiedot tallennetaan Näkövammaisten liitto ry:n keskitettyyn asiakas- ja   jäsenrekisteriin. Tietoja käytetään sekä yhdistyksen että liiton toimesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle

Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käyttö edellyttää rekisterin pääkäyttäjän eli Näkövammaisten liitto ry:n myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tällaiset on myönnetty yhdistyksen valtuuttamille työntekijöille, toimistosihteerille ja tiedottajalle. Yhdistyksellä on käyttöoikeus ainoastaan oman yhdistyksen jäsenten henkilötietoihin.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Säilytämme paperimuotoista aineistoa lukituissa tiloissa.

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden tai suostumuksen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.

Korjausehdotus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, puhelinvaihde 029 566 6700, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Tietojen käsittelyn rajoittamispyyntö ja vastustaminen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseään kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, julkaisemme muutokset selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muualla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Rekisteriseloste: Kokoukset, tapahtumat, koulutukset

Rekisterinpitäjät

Keski-Suomen Näkövammaiset ry

Eeronkatu 7 B19

40720 Jyväskylä

Rekisterin aihe

Tapahtumat, koulutukset, kokoukset sekä palautteen keräily.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään erilaisten tapahtumien, esim. koulutusten, kokousten, työryhmien, ryhmien tai

kokoontumisien järjestelyyn, jälkityöhön, palautteen keräämiseen ja tiedottamiseen. Tietoja voidaan

käyttää myös toiminnan vaikutusten arvioinnin toteuttamiseen.

Osallistuja- ja palautekyselyiden tietoja säilytetään osana raportointia.

Rekisteröintiperuste

Rekisteröinnin peruste on tapahtumaan ilmoittautuminen tai osallistuminen ja rahoittajien

suorittamiin tarkastuksiin tarvittavan materiaalin tuottaminen. Rekisteröinti voi tapahtua myös

palautekyselyn myötä.

Maksullisten tapahtumien osalta perusteena on myös rekisterinpitäjän oikeutettu etu suorittaa

laskutukseen ja muuhun taloudenpitoon tarvittavat toimenpiteet.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

On suositeltavaa olla yhteydessä tapahtuman järjestelyistä vastaavaan henkilöön tai sähköpostitse

ksn@ksn.fi.